Usługi

Close up on the scales of justice on a small bronze statue over a blue background with copy space conceptual of law and order

Przebieg procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa rozpoczyna złożenie skargi powodowej. Poza wymogami formalnymi jak podanie danych osobowych istotne jest określenie podstaw prawnych czyli tytułów nieważności oraz właściwe ich umotywowanie czyli podanie okoliczności, za pomocą których chcemy uzasadnić wnoszony tytuł nieważności.

Za pomocą formuły wątpliwości określa się rodzaj zapytania-czyli tego czego będzie dotyczył proces.
Na etapie dowodzenia dopuszcza się następujące dowody zeznania stron i świadków, dokumenty, opinie biegłych sądowych oraz domniemania

W odróżnieniu od procesu cywilnego, w procesie kanonicznym nie ma typowych rozpraw sądowych. Przesłuchania stron odbywają się oddzielnie, w obecności wyłącznie sędziego i notariusza. Na przesłuchaniu może być obecny adwokat stron.
Podobnie przesłuchiwani są świadkowie. Taki sposób przesłuchań bez wątpienia jest „bardziej komfortowy”, zapewnia większą prywatność, nadto minimalizuje dyskomfort związany np. ze spotkaniem drugiej strony lub świadków drugiej strony.

W procesie ustalania tego czy małżeństwo zostało ważnie/nieważnie zawarte nierzadko biorą udział biegli, którzy w zależności od charakteru sprawy wydają ekspertyzy sądowe.

Końcowy etap procesu stanowi publikacja akt czyli zapoznanie się z materiałem dowodowym. Po zebraniu dowodów strony i ich adwokaci mają możliwość zapoznania się z dotychczas zebranym materiałem dowodowym. Jednocześnie na tym etapie procesu istnieje możliwość wniesienia nowych dowodów, uwag oraz wniosków. Z materiałem dowodowym zapoznaje się również Obrońca Węzła Małżeńskiego, który przedstawia swoje uwagi do sprawy.

Etapem kończącym proces jest wydanej przez sędziów wyroku. Wyroki w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa zapadają większością głosów. Sędzia wydający wyrok musi uzyskać tzw. pewność moralną co do nieważności danego małżeństwa. Każda wątpliwość sędziego rozstrzygana jest na korzyść małżeństwa tzn. przeciwko tezie o nieważności małżeństwa.

Od wyroku Sądu Kościelnego, przysługuje prawo złożenia apelacji. Jeśli nie zostanie zgłoszona apelacja, po uprawomocnieniu się wyroku- wyrok podlega wykonaniu.

Różnica w pojęciu rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa, a orzeczenie nieważności małżeństwa

Błędna terminologia określająca proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jako „rozwód kościelny” lub „unieważnienie małżeństwa” prowadzi do mylnego przeświadczenia, że każde małżeństwo można rozwiązać. Tymczasem, zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego i normami wynikającym z Prawa Bożego, małżeństwo sakramentalne, zawarte w ważny sposób jest nierozerwalne. Obowiązujące domniemanie prawne zakłada, że każde małżeństwo jest ważnie zawarte. Proces o orzeczenie nieważności małżeństwa i wyrok Sądu Kościelnego, pozwala obalić ww. domniemanie i stwierdzić, że zgoda małżeńska została wyrażona w wadliwy sposób.

W odróżnieniu od rozwodu, który rozwiązuje zawarte małżeństwa czy unieważnienia małżeństwa, który unieważnia coś co zaistniało, wyrok Sądu Kościelnego nie rozwiązuje małżeństwa, ani go nie unieważnia, ale stwierdza, że małżeństwo nie zostało nigdy w sposób ważny zawarte.

Businessmen signed a joint venture agreement.
Justice. Judge hammer on the table

Zgoda małżeńska i przyczyna nieważności małżeństwa

ZGODA MAŁŻEŃSKA
Przyczyną sprawczą małżeństwa stanowi zgodne oświadczenie woli kobiety i mężczyzny oraz zdolność ich do wypełnienia złożonej przysięgi małżeńskiej.

PODSTAWY NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA
Przesłanki nieważności małżeństwa grupuje się na trzy części;

  • przeszkody małżeńskie np. przeszkoda pokrewieństwa, powinowactwa, wieku, religii i inne
  • wady zgody małżeńskiej np. niedojrzałość stron, choroba psychiczna, wykluczenie potomstwa, przymus, bojaźń szacunkowa
  • brak formy kanonicznej- do ważnego zawarcia małżeństwa wymagana jest obecność uprawnionego kapłana oraz świadków. Nie zachowanie tych wymogów skutkuje brakiem formy kanonicznej.

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z formularza kontaktowego już teraz