Przebieg procesu

Przebieg procesu

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa rozpoczyna złożenie skargi powodowej. Poza wymogami formalnymi jak podanie danych osobowych istotne jest określenie podstaw prawnych czyli tytułów nieważności oraz właściwe ich umotywowanie, czyli podanie okoliczności, za pomocą których chcemy uzasadnić wnoszony tytuł nieważności.

Za pomocą formuły wątpliwości określa się rodzaj zapytania-czyli tego czego będzie dotyczył proces.
Na etapie dowodzenia dopuszcza się następujące dowody zeznania stron i świadków, dokumenty, opinie biegłych sądowych oraz domniemania

W odróżnieniu od procesu cywilnego, w procesie kanonicznym nie ma typowych rozpraw sądowych. Przesłuchania stron odbywają się oddzielnie, w obecności wyłącznie sędziego i notariusza. Na przesłuchaniu może być obecny adwokat stron.
Podobnie przesłuchiwani są świadkowie. Taki sposób przesłuchań bez wątpienia jest „bardziej komfortowy”, zapewnia większą prywatność, nadto minimalizuje dyskomfort związany np. ze spotkaniem drugiej strony lub świadków drugiej strony.

W procesie ustalania tego czy małżeństwo zostało ważnie/nieważnie zawarte nierzadko biorą udział biegli, którzy w zależności od charakteru sprawy wydają ekspertyzy sądowe.

Końcowy etap procesu stanowi publikacja akt czyli zapoznanie się z materiałem dowodowym. Po zebraniu dowodów strony i ich adwokaci mają możliwość zapoznania się z dotychczas zebranym materiałem dowodowym. Jednocześnie na tym etapie procesu istnieje możliwość wniesienia nowych dowodów, uwag oraz wniosków. Z materiałem dowodowym zapoznaje się również Obrońca Węzła Małżeńskiego, który przedstawia swoje uwagi do sprawy.

Etapem kończącym proces jest wydanie przez sędziów wyroku. Wyroki w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa zapadają większością głosów. Sędzia wydający wyrok musi uzyskać tzw. pewność moralną co do nieważności danego małżeństwa. Każda wątpliwość sędziego rozstrzygana jest na korzyść małżeństwa tzn. przeciwko tezie o nieważności małżeństwa.

Od wyroku Sądu Kościelnego, przysługuje prawo złożenia apelacji. Jeśli nie zostanie zgłoszona apelacja, po uprawomocnieniu się wyroku- wyrok podlega wykonaniu.

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z formularza kontaktowego już teraz